Zápis ze třičtvrtěletní třídní schůzky

15.04.2015 23:08

III. B – Zápis ze třičtvrtěletní třídní schůzky rodičů konané dne 15. 4. 2015


Program:

Chování a prospěch v 1. čtvrtletí

  • Kázeňská opatření 2x NTU (napomenutí tř. uč.) za nenošení učebních pomůcek a nedostatečnou přípravu na vyučování

  • Prospěch ve 3. čtvrtletí bez dostatečných a nedostatečných, hodnocení žáků v ŽK

Klub přátel školy – upřesnění rozpočtu rozdáno všem rodičům


Plánované akce třídy a školy - hlasování rodičů (přítomní rodiče plánovaný rozsah mimotřídních akcí i částek s nimi souvisejících odsouhlasili)

- Dobřichovická míle – Sobota 18. 4. 2015 - 50,- Kč

- Divadlo V Dlouhé – Český Honza -100,- Kč

- Dobřichovické jaro 12. 5. koncert Camille Saint-Saëns: Karneval zvířat – 100,- Kč

- Paní Fechterová nabídla plně sponzorský celodenní výlet na Říp – St 29. 4. 2015

- Paní Sekaninová nabízí plavbu po Vltavě

- ŠvP Blaník 15. - 19. 6. 2015, podrobnosti o platbě a akci na www.ckrobinson.cz , kód pro rodiče: Dobřichovice_Blaník3+4


Metodické poznámky

Školní pomůcky a potřeby - geometrie – ostrá tužka č.3, nově trojúhelník s ryskou, kružítko)


Podněty rodičů

  • Hromadný zájem o kopie testů z AJ – domluveno s p. uč. Wladařovou a tř. učitelkou, že děti kopie dostanou, rodiče dodají papír pro kopírování

  • Fotografie ze závěru roku by měly být na lepším papíře (p. Simandlová)


Různé

- Tř. uč. děkuje rodičům za obětavou podporu dětského divadelního představení (výroba masek)

- Ředitelské volno 29. a 30. 6.

- Sběr papíru 27. - 30. 4.

- Víčka průběžně do označených pytlů „pod schody“ v atriu – naše III.B je na 2. místě na škole!

- Zapomenuté věci v atriu (nadále se budou likvidovat po týdnu)

- Pondělí 4. květen fotografování – skupinka všichni, portréty dle přání jednotlivců

- Nabídka pracovních sešitů pro 4. ročník včetně ceny musí být potvrzena rodiči, aby ji škola mohla objednat hromadně

- žádosti o uvolnění z výuky mimo nemoc byly výrazně racionalizovány. Děkuji za pochopení.

- konzultační hodiny tř.uč. ve čtvrtek po domluvě, mezi 14 a 16 hodinou (i jindy dle Vaší potřeby, zejména mezi 17 - 19h)

Všichni účastníci schůzky stvrzují svým podpisem prezenční listiny, že byli se zápisem seznámeni.

 

V Dobřichovicích, dne 15. 4. 2015                                                                  Zapsala: B. Musilová