Zápis ze čtvrtletní třídní schůzky ze dne 19. 11. 2014

08.12.2014 21:46

III. B – Zápis ze čtvrtletní třídní schůzky rodičů konané dne 19. 11. 2014


 

Program:

Chování a prospěch v 1. čtvrtletí

- Kolonky v ŽK pro chování – 1- bez konfliktu, 2 – zapomenutí pomůcky nebo potřeby, drobný kázeňský přestupek, který nikomu neublížil, 3 – závažnější přestupek, drobné ublížení fyzické i duševní, kumulace drobných přestupků, 4 – závažný přestupek podle školního řádu (ublížení, krádež, šikana…) 5 – opakovaný závažný přestupek

- Kázeňská opatření – 2x napomenutí třídního učitele za nenošení školních pomůcek a nedostatečnou přípravu na vyučování

- Prospěch v 1. čtvrtletí 1x dostatečná, žádné nedostatečné, hodnocení žáků v ŽK

Klub přátel školy – možno platit 300 Kč na dítě (viz. Zpráva)

Informace z vedení školy

Inspekční zpráva veskrze pozitivní, bude na webu ČŠI

Výroční zpráva je na stránkách školy

Školní jídelna – nový software – otevření viz leták

Normativy - 3 kategorie podle věku, přidávají se přílohy dle libosti, ovoce, zelenina téměř denně

Zabezpečení školy:

Vstup dospělých do školy pouze se souhlasem pracovníka školy, čekání jen v zádveří

Do Školního řádu upřesněna formulace:

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy pedagogové podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné.

Rodinné zájezdy směrujte do prázdninových dní (volno 20. 12. – 4. 1., jarní prázdniny 7. - 15. 3.), zcela výjimečně uvolníme na 1 týden

Plánované akce třídy a školy - hlasování rodičů

  • Keramika na dětské vánoční trhy – 20. 11. 30,- Kč

  • Den otevřených dveří – St 26. 11.

  • Fotografování - portréty 170,-kč

  • Vánoční trhy 13. 12. - Kdo chce a může upéci občerstvení – zn. Dobrá kvalita

  • Druhé pečení – mřížkový koláč – asi 15 Kč

  • Divadlo v Dlouhé – Český Honza - kolem 100,- Kč

  • Jarní Hoblinková dílna – 100 Kč

  • Dárek ke svátku matek (od tatínků) asi 100 Kč

  • Škola v přírodě – Cenová relace? Kdo z rodičů se může účastnit (noční dozor,

zdravotník, pomocný vychovatel)?


Metodické poznámky

Domácí příprava – někde ještě probíhá nedostatečně nebo vůbec, pravidelně se učí asi polovina,

nedostatky v AJ p. uč. Hejné, nutno docvičit násobilku, vyjmenovaná slova

Školní pomůcky a potřeby – dbát na přípravu (zejména geometrie – ostrá tužka č. 3, pravítko malé,

pořídit kružítko), ale i nevhodná pera, jsou třeba dvě, označit, NEGUMOVAT

Čtenářský deník – poslední pondělí v měsíci (náhradní termín první Po v dalším), rozšířit o stručný

obsah, zkvalitnit úpravu


Podněty rodičů

- návrh asistenta pedagoga pro podporu individuálního přístupu k žákům: Pokud nebude hrazen ze mzdových prostředků školy, ředitelství školy souhlasí (lze na něj přispět z KPŠ, složí se rodiče dotčených žáků? Min. mzda 55/h, za 12h 2.640 Kč měsíčně). Je žádoucí 2-3 h denně, vhodná pedagogicky schopná osoba…?


Ze zápisu schůze důvěrníků KPŠ

Viz kolující zápis

Různé

- zapomenuté věci ve dvoraně

- konzultační hodiny tř. uč. ve čtvrtek po domluvě, mezi 14 a 16 hodinou (i jindy dle domluvy)


 

Všichni účastníci schůzky stvrzují svým podpisem prezenční listiny, že byli se zápisem seznámeni.

 

 

V Dobřichovicích, dne 19. 11. 2014 Zapsal/a: pp. Musilová, Sopuchová